In een co-eigendom kan de persoon die de rol van vrijwillig syndicus uitoefent recht hebben op een vergoeding. Onder welke omstandigheden? Wat is zijn rol in de residentie?

Syndic4you geeft u meer informatie over de vergoeding van de vrijwillige syndicus.

 

Inhoudstafel

Wat is het verschil tussen een professionele en een vrijwillige syndicus?

Wie kan vrijwillig syndicus worden ?

Wat is de taak van de syndicus?

Kan de mede-eigenaar betaald worden om syndicus te zijn ?

Het dienstverleningscontract
Terugbetaling van uitgaven
De vergoedingWat is het verschil tussen een professionele en een vrijwillige syndicus ?

 

Als u in een gebouw met meerdere eigenaars woont, moet de algemene vergadering van mede-eigenaars de persoon kiezen die de gemeenschappelijke ruimten dagelijks zal beheren. De syndicus voor mede-eigendom kan dan twee vormen aannemen:

 • Professioneel
 • Niet-professioneel

In het geval van een professionele syndicus betaalt u een vergoeding aan een externe onderneming voor het beheer van uw mede-eigendom. Zij moeten ingeschreven zijn op de lijst van houders bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Kiest u voor een vrijwillige syndicus, dan hoeft de mede-eigenaar niet betaald te worden om syndicus te zijn, aangezien hij deze taak vrijwillig uitvoert. Bovendien kunt u met deze optie besparen op uw kosten voor mede-eigendom.


Wie kan vrijwillig syndicus worden ?


De nieuwe wet inzake mede-eigendom legt geen beperkingen op aan de aard van de persoon die als vrijwillig syndicus kan optreden. Het kan dus gaan om
een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. In het laatste geval is het de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap die als syndicus zal optreden.

Alleen een mede-eigenaar of zijn/haar echtgeno(o)t(e) kan echter tot syndicus van het gebouw worden benoemd. De wetgeving legt geen minimumaandeel op, zodat zelfs de eigenaar van een garage of kelder kan worden gekozen.

 

 


Wat is de taak van de syndicus ?

De syndicus van mede-eigendom treedt op als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten van uw gebouw, doch zijn rol omvat een lange lijst van verantwoordelijkheden.

Uw syndicus zorgt voor alle administratieve taken in verband met het beheer van uw gebouw, zoals :

De taak van de syndicus omvat ook het financieel beheer van de mede-eigendom. Wanneer u beslist of de mede-eigenaar kan worden vergoed om syndicus te zijn, houd er dan rekening mee dat deze functie beheersing van de boekhouding van de mede-eigendom vereist. Het hebben van een bekwaam persoon in het co-eigendom is een grote troef die op zichzelf een vergoeding kan rechtvaardigen.

Kleinere mede-eigendommen hebben baat bij een vereenvoudigde boekhouding. Maar als uw gebouw meer dan 20 kavels telt, moet het een dubbele boekhouding volgen.

Eén van de belangrijkste maatregelen van de wet van 2 juni 2010 , die zowel betrekking heeft op een vrijwillige of professionele syndicus, is een verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In geval van een fout begaan door uw syndicus, in de uitoefening van zijn of haar functie, wordt u hiervoor vergoed op basis van de verzekering die u heeft afgesloten.

Bij Syndic4you hebben wij een platform ontwikkeld met als doel de taak van de syndicus te vereenvoudigen en hem te helpen bij het volbrengen van zijn doel. Compleet en intuïtief, verlicht het de werklast van uw syndicus en laat u profiteren van een transparant beheer.


Kan de mede-eigenaar betaald worden om syndicus te zijn ?

Het dienstverleningscontract

Overeenkomstig artikel 577-8 van het Burgerlijk Wetboek, sluiten de syndicus ( vrijwillig of professioneel) en de mede-eigendomvereniging een contract dat de verhouding tussen de partijen regelt.

Let op de verschillende diensten die in dit document worden vermeld, want alleen deze zullen aanleiding geven tot een remuneratie. Dit tenzij de algemene vergadering van mede-eigenaars hierover anders beslist.

Let op de verschillende diensten die in dit document worden vermeld, want alleen deze zullen aanleiding geven tot een remuneratie. Dit tenzij de algemene vergadering van mede-eigenaars hierover anders beslist.

De uitgaven die in dit contract moeten worden opgenomen zijn :

 • Terugbetaling van uitgaven
 • De vergoeding

Terugbetaling van uitgaven

Hoewel de VME (vereniging van mede-eigendom) over een eigen bankrekening beschikt, betaalt de vrijwillige syndicus de kosten vaak uit eigen zak. In dat geval betaalt u de kosten naar rato van uw aandeel in de mede-eigendom. Deze uitgaven betreffen met name de aankoop van :

 • Stempels;
 • Inktpatronen;
 • Enveloppen;
 • Reinigingsproducten;
 • Materiaal voor kleine reparaties ;
 • Verf;
 • Enz.

U moet weten dat uw syndicus deze uitgaven moet aangeven door middel van een onkostennota en de ontvangstbewijzen erbij moet voegen. Het door de mede-eigenaars terug te betalen bedrag zal dan overeenstemmen met de werkelijke kosten van de aankopen.

De vergoeding

Hoewel zij op vrijwillige basis werken, kunnen mede-eigenaars, worden betaald om de syndicus van het gebouw te zijn. Ook al bent u daartoe niet verplicht, het vergoeden voor de tijd die aan de opdracht wordt besteed zou een extra motivatie kunnen zijn in zijn of haar rol als syndicus.

In het geval van een bezoldiging van meer dan 1.416,16€ per jaar, moet de mede-eigenaar die betaald wordt om syndicus te zijn het statuut van zelfstandige hebben. Hij draagt een extra belasting- en sociale zekerheidslast, aangezien de ontvangen bedragen onderworpen zijn aan inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen.

Bij de indiening van zijn belastingaangifte vermeldt de vrijwillige beheerder van het condominium de vergoeding die hij voor zijn functie ontvangt onder code 1600 in de rubriek "Winst uit industriële, commerciële of landbouwondernemingen".


Nouveau call-to-action 

shutterstock_1754166980 (1)-3-1-1-1-1

U weet nu dat een mede-eigenaar kan worden betaald om syndicus te zijn, maar dit is niet verplicht. Vraagt u zich af hoe u kunt besparen op uw syndicuskosten of wat de syndicus doet voor de prijs die u betaalt? Syndic4you geeft u de antwoorden in dit artikel.


Wilt u meer weten over de vrijwillige syndicus?
Neem dan nu contact met ons op !